Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
destroyed
destroyed
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
destroyed
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
destroyed
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
destroyed
destroyed
5520 e53f 390
Sztuczne fiolki
destroyed
5400 2502 390
Reposted fromaanisiowe aanisiowe viano-longer-kore no-longer-kore
5338 0f97 390
destroyed
Reposted fromDennkost Dennkost viagameofthrones gameofthrones
destroyed
8030 3c1f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaprzeblyski przeblyski
destroyed
5815 ace8 390
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
3089 d33d 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaszydera szydera
destroyed
4185 53d8 390
Reposted fromthinredline thinredline vianikotyna nikotyna
destroyed
5929 a9dd 390
Reposted fromkrzysk krzysk vianikotyna nikotyna
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri vianikotyna nikotyna
destroyed
4025 0d23 390
Reposted fromkaiee kaiee viachlodnawdowa chlodnawdowa
destroyed
6966 306f 390
Reposted fromzciach zciach viatoniewszystko toniewszystko
destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl