Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
destroyed
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
destroyed
destroyed
destroyed
destroyed

Star Wars - Slave Elsa Cosplay
Reposted fromAllexaGhrey AllexaGhrey viastarwars starwars
destroyed
4313 dff6 390
Reposted fromoutoflove outoflove viarosses rosses
destroyed
4210 566c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
destroyed
5917 31a4 390
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
destroyed
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viaszydera szydera
destroyed
8434 d1f2 390
Reposted fromyoo yoo vialajla lajla
destroyed
destroyed
1741 64ea 390
A true revolutionary
destroyed
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
destroyed
destroyed
9499 9438 390
Reposted fromumorusana umorusana viafilmowy filmowy
7110 098c 390

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viaszydera szydera
destroyed
Ona mówi: Problem jaki masz,
jest w Twojej głowie gdzieś
Będę zawsze stać po Twojej stronie, wiedz
— Fisz Emade "Ślady"
Reposted fromfragiile fragiile viaprzeblyski przeblyski
destroyed
1953 50ac 390
Reposted fromfriends friends viaszydera szydera
destroyed
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl