Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7545 f221 390
destroyed
7781 75c1 390
destroyed
destroyed


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
destroyed
7404 7ff0 390
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viadotknij dotknij
destroyed
5883 98d7 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadotknij dotknij
destroyed
3137 c20b 390
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viadotknij dotknij
destroyed
9649 6194 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadotknij dotknij
destroyed
destroyed
9585 309a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadotknij dotknij
destroyed
1597 58cf 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viadotknij dotknij
destroyed
7933 3440 390
Reposted frompannakreatura pannakreatura viabrzask brzask
destroyed
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
destroyed
[...] posłanie kojarzy mi się ze snem,chorobą, narodzinami i śmiercią. Łóżko - z przyjemnością. Łóżko ma w sobie coś z tajemnicy, a pragnienie jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą. Seks jest tajemnicą tajemnic. Przyjemność w moim umyśle powiązana jest z łóżkiem, nawet jeśli robiłabym to w windzie.
— Salwa an-Nu′ajmi – Smak miodu
Reposted frompuella13 puella13 viasentymentalna sentymentalna
destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl